ATAK aerosol na létající a lezoucí hmyz extra 400ml

Kód: 195
Značka: AgroBio Opava
225 Kč
Skladem

Insekticidní přípravek ve formě aerosolu se širokým rozsahem účinnosti proti létajícímu i lezoucímu hmyzu a proti roztočům díky kombinaci dvou pyrethroidů -  permethrinu a d-tetramethrinu. Tyto účinné složky se vzájemně doplňují a poskytují vynikající smrtící účinnost a velmi dobrou trvanlivost. Lze použít uvnitř (byty, domy, karavany) i venku (balkony, terasy). Přípravek umožňuje dosáhnout smrtícího účinku přímým postřikem nebo preventivním ošetřením povrchů.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Účel použití: Insekticidní přípravek ve formě aerosolu na roztoče, létající a lezoucí hmyz (biocidní insekticid sk. 18). ATAK extra- Aerosol na létající a lezoucí hmyz je aerosol se širokým rozsahem účinnosti proti létajícímu i lezoucímu hmyzu a proti roztočům (mouchy, komáři, vosy, moli, šváby, pavouci, rybenky, mravenci, blechy, štěnice, atd.) díky kombinaci dvou pyrethroidů - permethrinu a d-tetramethrinu. Tyto účinné složky se rozsahem svého působení navzájem doplňují a poskytují vynikající smrticí účinnost a velmi dobrou trvalost. ATAK extra - Aerosol na létající a lezoucí hmyz lze použít uvnitř (domy, karavany) i venku (balkony, terasy). Přípravek umožňuje dosáhnout smrtícího účinku přímým postřikem nebo preventivním ošetřením povrchů.

Návod na použití a dávkování: Dodržujte vzdálenost 30 cm a stříkejte přímo na hmyz nebo, v rámci preventivního ošetřeni, krátkým stiskem stříkejte do vzduchu nebo na povrchy, které mají být ošetřeny (kolem oken. pod nábytkem, ve štěrbinách a prasklinách..). Při preventivním ošetření k ochraně celé místnosti doporučujeme ošetřit cca 20 % povrchu zejména v místech, kde se cílový hmyz zdržuje nebo pohybuje. Před ošetřením citlivých míst aerosol nejdříve vyzkoušejte na místě, které není vidět.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H222 Extrémně  hořlavý aerosol.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
Hodnocení obchodu na Zboží.cz