ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol 400ml

Kód: 318
Značka: AgroBio Opava
402 Kč
Skladem

Přípravek je účinný proti štěnicím na všechna vývojová stádia (dospělci, vajíčka, nymfy), ale také proti jiným škůdcům jako jsou mravenci, blechy, potravinoví moli, šatní moli (dospělci, nymfy), octomilky, mouchy, švábi, ruměnice pospolné, rybenky domácí, stínky obecné, komáři (i komáři Aedes aegypti  =  tropicky druh komára, který je hlavni přenašeč virů žluté zimnice, chikungunya, dengue anebo Zika).

Hubící účinek nastává ihned a přetrvá po dobu 3 týdnů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol působí na všechna vyvojová stádia škůdců - připraven k použití. Okamžitý a dlouhodobý účinek po dobu 3 týdnů.           Pohonná hmota: ČISTÝ VZDUCH. Strikaci zařizeni funguje ve všech polohách.

ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol je aerosol proti štěnicím pro použiti v domácnosti a hotelnictví (biocidní insekticid -sk. 18).

Přípravek muže být aplikován v obývacích pokojích, ložnicích, na matrace, postele, okolí postele, na noční stolky, okolo stěn, v šatních skříních, na závěsy, do mezer v parketách a na další napadená místa, či denních úkrytů hmyzu.

Přípravek je účinný proti štěnicím na všechna vývojová stádia (dospělci, vajíčka, nymfy), ale také proti jiným škůdcům jako jsou mravenci, blechy, potravinoví moli, šatní moli (dospělci, nymfy), octomilky, mouchy, švábi, ruměnice pospolné, rybenky domácí, stínky obecné, komáři (i komáři Aedes aegypti  =  tropicky druh komára, který je hlavni přenašeč virů žluté zimnice, chikungunya, dengue anebo Zika).

Hubící účinek nastává ihned a přetrvá po dobu 3 týdnů.

Cílový organismus: štěnice ve všech vývojových stádiích (dospělci, vajíčka, nymfy), mravenci, blechy, potravinoví moli, šatní moli (dospělci, nymfy), octomilky, mouchy, švábi, ruměnice pospolné, rybenky domácí, stínky obecné, komáři (i komáři Aedes aegypti = tropický druh komára, který je hlavni přenašeč virů žluté zimnice, chikungunya, dengue anebo Zika).

Návod k použiti: Aplikace: Aplikujte přípravek formou postřiku na textil a jiné plochy ze vzdálenosti 20-30 cm. Je důležité, aby byl textil zcela smáčen přípravkem. Poté nechte mokré oblasti uschnout po dobu cca. 2 hodin a vyluxujte je, nebo pokud je to možné vyperte textil v pračce. Zopakujte aplikaci nejpozději po 1 týdnu. Poté je další aplikace nezbytná pouze v případě, že dojde k novému napadeni hmyzu.

Aplikační množství: stiskněte stříkací zařízeni na cca 20 sekund na1m (= 20-30 ml/1m2).

Poznámka: Před vlastní aplikaci doporučujeme zakrýt všechna místa, která nemají být ošetřena. Aplikovaný přípravek lze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: S okamžitým účinkem.

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Nejsou známy.

Skladováni: Skladovat v původním obalu, těsně uzavřený, v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od oxidačních činidel, potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H222 Extrémně  hořlavý aerosol.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
Hodnocení obchodu na Zboží.cz