ATAK deltacaps 50ml

Kód: 162
Tip
Značka: AgroBio Opava
317 Kč
Vyprodáno

Přípravek pro hubení hmyzu ve formě koncentrátu, s účinnou látkou deltamethrin.

Z 50 ml koncentrátu zhotovíte 5 litru postřiku. Aplikujte pomocí tlakového postřikovače. 

50 ml balení obsahuje odměrku, není nutné zhotovit 5 litrů najednou.

Rychlé hubení veškerého hmyzu - zasažený hmyz uhyne za 1 hodinu až  do 24 hodin (podle druhu hmyzu).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý emulgovatelný insekticidní koncentrát určený k. aplikaci postřikem proti lezoucímu hmyzu v ochranné dezinsekci. Přípravek má rychlou okamžitou i reziduální účinnost. Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs. Deltamethrin, účinná látka přípravku Deltacaps 50 CS patří mezi syntetické pyretroidy, působí na hmyz kontaktně a má rychlý nástup účinnosti i dlouhou reziduální účinnost. Účinná látka přípravku se neodpařuje.

DeltaCaps 50 CS:

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, difenylmethan-4,4'-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem. Zákaz kouření
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení
P241 - Používejte elektrické, osvětlovací, ventilační zařízení do výbušného prostředí
P261 - Zamezte vdechování mlhu, aerosoly, páry
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P285 - V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání
P342+P311 - Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P391 - Uniklý produkt seberteP501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy

 


DeltaSect 015 RTU:

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P391 - Uniklý produkt seberte
P501 - Odstraňte obsah/obal sběrné místo pro nebezpečné nebo zvláštní odpady
Hodnocení obchodu na Zboží.cz