ATAK mikrocif 400 ML/R

Kód: 189
Výprodej
Značka: AgroBio Opava
184 Kč –8 %
ATAK Mikrocif 025 400ml R 1875 2500px
184 Kč –8 % 169 Kč
Skladem

Biocidní přípravek pro hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně v interiérech.

Účinná  látka: cyfenothrin

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz