Brodisan blue MM - pasta

Kód: 177
66 Kč –1 %
Brodisan Blue MM 150g
66 Kč –1 % 65 Kč
Skladem
Rodenticidní přípravek ve formě pasty pro použití širokou veřejností a profesionálními uživateli k regulaci výskytu škodlivých hlodavců v budovách a jejich blízkém okolí. Formulace přípravku usnadňuje kontrolu jeho přijímání hlodavci a napomáhá jeho stabilitě ve vlhkém prostředí. Před použitím přečtěte návod  uvedený na zadní straně krabičky.
Účinná látka: brodifacoun

Detailní informace

Detailní popis produktu

Brodisan Blue® MM malospotřebitelské balení Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které snižuje riziko konzumace dětmi a domácÍmi zvířaty

P14 rodenticidní přípravek ve formě pasty pro použití širokou veřejnosti a profesionálními uživateli, uvnitř a v blízkém okolí budov k regulaci výskytu potkanu.

VAROVÁNÍ Může způsobit poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu.

PŘI POŽITÍ: okamžité volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při expozici nebo podezření: vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad predáním oprávněné osobě.

Návod k použiti: Široká veřejnost by před použitím přípravku měla zvážit, zda by nebylo pro dosažení požadovaného regulačního účinku dostatečné použití mechanických pasti nebo jiných nechemických metod. V nezbytném případě by měl přípravek být aplikován v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření, které jsou umístěny mimo dosah děti , ptáků, domácích a hospodářských zvířat a jiných necílových organismů, v blízkosti míst očekávaného výskytu hlodavců. Pokud je to možné, měly by být staničky zajištěny připevněním k zemi nebo pevným bodům proti odtažení. Před aplikací přípravku by měly být z ošetřených prostor odstraněny všechny potraviny a krmiva. Staničky by měly být označeny výstražnými informacemi "Nepřemisťujte a neotvírejte", „Obsahuje přípravek na hubení hlodavců Brodisan Blue MM s úč. látkou brodifakum", „V případě nehody volejte Toxikologické informační středisko, tel. c. 224 919 293". Při manipulaci s přípravkem používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte, nekulte. Po ukončení činnosti si umyjte ruce a případně znečistěnou kůži mýdlem a vodou. Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů od zahájeni deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, deratizační staničky jsou neporušené a za účelem sběru uhynulých hlodavců. V případe potřeby nástrahu doplnit. Znečištěnou nebo znehodnocenou návnadu odstranit. Pokud během 35 dnů od zahájeni deratizace nedojde k potlačení výskytu hlodavců, vyžádejte si radu od dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu. Přípravek a hlodavci intoxikováni přípravkem mohou být nebezpečni pro děti , necílová zvířata a ptáky.

Dávkování: Potkani: 100-200g nástrahy na jednu deratizační staničku. Pokud je potřebné mít více deratizačních staniček, měly by být od sebe vzdáleny minimálně 5m. Nástraha by neměla být používána jako trvalá za účelem prevence zamoření nebo sledování aktivity hlodavců.

Informace o účincích přípravku a pokyny pro první pomoc: Přípravek obsahuje antikoagulační látku. Po jeho požiti může dojít, a to i se zpožděním, ke krvácení z nosu a dásní, ke krevním výronům a k vnitřnímu krvácení s výskytem krve v moči a stolici. Při znečištění kůže je potřebné omýt zasažené místo mýdlem a vodou. Při zasažení očí vyplachovat oči nejméně po dobu 10min. vodou. Při požití vyhledat co nejdříve lékařskou pomoc, v případě necílových zvířat veterinární pomoc. Zdravotnický nebo veterinární personál může jako antidotum podat vitamin K1.

Skladování: Skladujte odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí při teplotě 5 až 30 °C.

Pokyny pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu: Na konci deratizace odstraňte nespotřebovanou a dále nepoužitelnou nástrahu a znečištěný obal jako nebezpečnou látku. Nejvhodnější metodou je jejich spálení ve spalovně nebezpečného odpadu. Uhynulé hlodavce je možné odstranit spálením nebo zahrabáním na místě, kde nedojde k znečištění podzemní vody. Jednotlivá zvířata uhynulá při neprofesionálním zásahu je možné uložit do systému sběru komunálního odpadu.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

 

Signální slovo: Varování

 

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H373 Může způsobit poškození orgánů– krev - při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ:Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 PŘI expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařské ošetření.
Odstraňte obsah profesionální uživatel: dodavateli/ neprofesionální uživatel: předáním na sběrný dvůr
do části nebezpečného odpadu..
Hodnocení obchodu na Zboží.cz