BROS - parafínové bloky na myši, krysy a potkany 250G

Kód: 237
99 Kč
Skladem

Návnada ve formě bloků, která je pro hlodavce atraktivní. Je odolná vůči plísním, proto je vhodná do všech prostorů. Má mumifikační vlastnosti. Obsahuje látku, která brání náhodnému požití lidmi a domácími zvířaty.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bloky pro likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř i okolo budov. Obsahují návnadu, která silně láká hlodavce a účinkuje již po prvním použití. Účinek zpožděný několik dní zabraňuje hlodavcům spojovat jed s eliminací jiných jedinců. Výrobek má mumifikující účinek a obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Odolné vůči vlhkosti, prachu a plísním.

Návod k použití:

Umístěte pouze do nástrahových stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření, a na místech, kde se vyskytují hlodavci: v blízkosti jejich nor/ děr, oblastí krmení a chovu a na jejich stezkách.

Myš domácí: použijte 60 g na každých 5-10 m.

Potkan obecný: použijte 100 g na každých 5-10 m.

Monitorujte nástrahové stanice a spotřebu nástrah, doplňte nástrahu a odstraňte mrtvé hlodavce 2-3 dny po aplikaci vevnitř nebo 5-7 dní od aplikace kolem budov a poté nejméně jednou týdně.

Před použitím výrobku zvažte nechemické metody likvidace hlodavců.

 

Hlodavci jsou velmi nedůvěřiví a mají vynikající čich. Proto musí být kontejnery a rukavice používané pro aplikaci produktu bez zápachu.

Kromě toho by měly být z blízkosti nástrahových stanic odstraněny všechny potraviny atraktivní pro hlodavce.

Nečistěte oblast, kde jsou hlodavci vidět přímo před aplikací produktu, protože by je to mohlo rozrušit a odradit je od konzumace nástrahy.

Pokud používáte nástrahu kolem budov, umístěte ji do oblastí, které nejsou náchylné k zaplavení vodou, zajistěte ji proti nepříznivému počasí, monitorujte nástrahové stanice a kontaminovanou nástrahu a nástrahu poškozenou vodou vyměňte.

Pokud je zapotřebí použít více nástražných stanic, měly by být umístěny nejméně 10 m od sebe pro likvidaci mírného zamoření hlodavci a minimálně 5 m od sebe pro likvidaci závažného zamoření hlodavci.

Pokud je to možné, nástrahové stanice by měly být upevněny na zemi nebo na jiných površích/strukturách.

Po umístění nástrahy by měla být přijata preventivní opatření ke zvýšení konzumace jedu a snížení pravděpodobnosti opakovaného zamoření (zablokování otvorů, odstranění potravin a nápojů).

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtete přiložené pokyny.


        

Varování

H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 Používejte ochranné rukavice

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku v souladu s platnými předpisy.

Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje a postupujte podle těchto informací.

Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem, domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům.

Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: "obsahuje rodenticid", "neotevírat a nehýbat", "v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum" a současně uveďte telefonní číslo takového střediska.

Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, předmětů a povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů.

Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku s produktem.

Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamoření hlodavci či ke zjištění jejich aktivity).

Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud hlodavci po této době stále působí, kontaktujte odborníka.

Ekologicky nebezpečné.

První pomoc:

Zasažení kůže: opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla.

Zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějte otevřené oči nejméně 10 minut.

Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte osobě v bezvědomí nic do úst. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu.

V případě požití zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Protijed: Vitamín K1 podaný lékařem/veterinárním lékařem.

Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum: Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel.: +420 224 919 293, + 420 224 915 402.

Nežádoucí účinky: V případě polknutí mohou být příznaky zpožděny a zahrnují: krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici.

S prázdnými obaly, zbytky produktu, použitými nástrahovými stanicemi a mrtvými hlodavci by mělo být nakládáno v souladu s místními právními předpisy. Vzhledem k riziku nemocí přenášených hlodavci se vyhněte kontaktu s kůží, používejte rukavice nebo nástroje.

Uchovávejte v původním, těsně uzavřeném obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům.

Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskladujte s potravinami, nápoji ani krmivem.

Skladovatelnost: do 2 let od data výroby při pokojové teplotě.

Účinná složka: bromadiolon 0,0029% (0,029 g/kg) směs ze skupiny antikoagulantů.

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz