BROS - spray proti molům 150 ml

Kód: 279
66 Kč
Skladem

Nastříkejte do oblečení v šatnách, zásuvkách a šatních skříních. Účinná látka výrobku umožňuje rychlou a účinnou likvidaci molů a chrání oblečení před poškozením. Výrobek má jemnou levandulovou vůni.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Aerosol účinně ničí moly, jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních.

Návod k použití

Před použitím protřepejte. Sprejujte uvnitř šatníku ve vzdálenosti 40 cm. Sprejování by mělo trvat 2 s na každých 0,5 m3. Může být použito přímo na oblečení. Po dokončení postřiku nechejte šatník 15 min zavřený, následně dostatečně vyvětrejte. Nestříkejte přímo na jemné nebo kožené oblečení.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek používejte bezpečně.

Během postřiku nepijte ani nejezte. V místnosti může zůstat jen osoba vykonávající postřik.


 

      

             Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte obal, a to ani po spotřebování obsahu.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC.
P260 Nevdechujte aerosoly.

První pomoc: 

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

1R-trans- fenotrín 0,1% (0,1g/100 g); praletrín 0,09% (0,09 g/100 g); piperonyl butoxid/PBO 0,45% (0,45 g/100 g).

Obsahuje těžký benzín s nízkou teplotou varu.

Reg.č.: bio/460/D/12/1/CCHLP; BROS sprej proti molům (d-fenotrín 0,1% praletrín 0,09%, piperonyl butoxid 0,45%)

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz