BROS - spray proti mravencům 150 ml

Kód: 282
65 Kč
Skladem

Aerosol účinně likviduje všechny druhy mravenců. Speciální složení zaručuje univerzální působení výrobku: okamžitou likvidaci hmyzu a dlouhodobý účinek v místě použití.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Spray působí proti všem druhům mravenců.

Návod k použití

Zavřete dveře a okna. Před použitím zatřást. Ve vzdálenosti asi 30 cm nastříkejte přímo na místa, ve kterých se hromadí mravenci, jakož i na jejich skrýše (spáry, štěrbiny atd.). Nepoužívejte na silně znečištěné, porézní nebo savé materiály. Po vykonání dezinsekce odejděte a nechejte místnost zavřenou  ještě alespoň 15 min. a následně pečlivě provětrejte.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím si přečtěte návod k použití. Biocidní výrobek, používejte bezpečně. 

             

             Nebezpečí

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte a to ani po spotřebování obsahu.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC.
P260 Nevdechujte aerosoly.

Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Zakryjte akvária. Podobu dezinsekce nejezte a nepijte. V místnosti může zůstat pouze osoba vykonávající postřik.

První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Účinná látka:

deltametrín 0,05% (0,05 g/100 g); tetrametrín 0,2% (0,2 g/100 g); piperonyl butoxid/PBO 0,6% (0,6 g/100 g).

Obsahuje těžký benzín s nízkou teplotou varu.

Reg.č.: bio/460/D/12/3/CCHLP; BROS sprej proti mravencům

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum expirace a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz