BROS - tekutý přípravek na krtky 500ml

Kód: 246
114 Kč
Skladem

Tekutý přípravek odpuzuje krtky nepříjemným zápachem. Doba účinnosti až po dobu 2 měsíců.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odpuzuje krtky na letištích, v pozemních vodohospodářských stavbách a na sportovištích.

Návod k použití:

Najděte nové krtiny a místa, kde jsou krtkové aktivní. Na těchto místech odkryjte krtčí noru a nalijte dovnitř asi 30 ml přípravku. Zacpěte otvor v noře tak, aby se zápach mohl rozšířit do chodeb, kudy se krtkové pohybují. Přípravek má vysokou účinnost ihned po aplikaci a zachovává si jí po dobu 1 - 2 dní. Za příznivých povětrnostních podmínek si přípravek (málo srážek) zachovává účinnost po dobu zhruba 2 měsíců. Po vydatném dešti aplikaci přípravku zopakujte.

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtete přiložené pokyny.

Varování

 

             

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P264 Po manipulaci si důkladně omyjte ruce.

První pomoc:

V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy.

Neskladujte společně s potravinami.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Účinná látka: levandulový olej 0,05% (0,05 g/ 100 g).

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz