BROS - ZELENÁ SÍLA spray na krtky a hraboše 400 ml

Kód: 255
149 Kč
Skladem

Sprej účinně odpuzuje krtky a hraboše. Je určen pro postřik v podzemních chodbách vytvořených škůdci. Obsahuje aktivní složky rostlinného původu. Snadné použití. Doba účinnosti minimálně po dobu 2 týdnů od aplikace.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Inovativní aerosol proti krtkům a hrabošům určený k jejich odpuzování sprejováním podzemních chodeb, které si zvířata vytvořila na letištích, v hydrotechnických pozemních stavbách a sportovních zařízeních a také na chodnících a v uličkách v soukromých prostorách. Aktivní složky rostlinného původu uvolněné pod tlakem těsně vyplní systém tunelů a zachytí se na jejich stěnách, takže přípravek působí dlouhodobě a nepřetržitě. Produkt se mimořádně pohodlně používá – jediným stiskem trysky se uvolní celý obsah nádoby. Jelikož se produkt aplikuje přímo do krtince nebo nory, zvíře se velmi rychle dostane do kontaktu s odpuzujícím přípravkem. Přípravek nabude plné účinnosti již po 24 hodinách od aplikace a jeho účinek trvá minimálně 2 týdny. Tento biocidní přípravek není chemikálií na ochranu rostlin.

Návod k použití:

1. Odkryjte vchod do tunelu a odstraňte vrchní vrstvu půdy z aktivního krtince.
2. Otočte trysku nádoby dolů, stiskněte trysku a nádobu ihned umístěte do vstupu tunelu. Obsah nádoby  
    se automaticky uvolní během několika minut.
3. Aby se zvýšila účinnost produktu, otvor kolem nádoby utěsněte zeminou.
4. Po vyprázdnění nádobu vyjměte z otvoru a otvor zakryjte zeminou.
5. Postup opakujte podle potřeby, např. když se objeví nové krtince.
 

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtete přiložené pokyny.

Nebezpečí

 

             

 

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50oC.

EUH208 Obsahuje levandulový olej, geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc: Odneste postiženého na čerstvý vzduch. Zasažené oči vypláchněte vodou, pokožku omyjte vodou s mýdlem. V

případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Toxikologické Informační Středisko Klinika Pracovního Lékařství

VFN a 1. LF UK Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 tel.: +420 224 919 293, + 420 224 915 402. Nežádoucí účinky jiné než ty uvedené v

 

klasifikaci nejsou známy.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Účinná látka: geraniol 0,5% (0,5 g/100 g); levandulový olej 0,25% (0,25 g/100 g).

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže na obalu.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz