Cytrol forte 2x10g

Kód: 210
Značka: PelGar s.r.o.
129 Kč –8 %
cytrol forte 2x10 g image
129 Kč –8 % 118 Kč
Skladem

Širokospektrý pyrethroidní insekticid ve formě smáčitelného prášku v 10 gramových vodorozpustných sáčcích určený k hubení široké škály lezoucího hmyzu v zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech aj.

Balení 2x10g

Detailní informace

Detailní popis produktu

Širokospektrý pyrethroidní insekticid ve formě smáčitelného prášku v 10 gramových vodorozpustných sáčcích určený k hubení široké škály lezoucího hmyzu v zemědělských a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech aj.

Účinná látka: cypermethrin (400 g v 1 kg přípravku)

DÁVKOVÁNÍ

Lezoucí hmyz

Mírné zamoření 1 sáček na 5 litrů vody a 100m2 plochy.

Silné zamoření 1 sáček na 2,5 litrů vody na 50 m2 vody.

Létající hmyz

1 sáček na 5 litrů vody

VAROVÁNÍ!

Zdraví škodlivý při požití nebo při nadýchání.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Muže způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Po manipulaci důkladné umyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo dobře větraných prostorách. Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice. V případě nevhodné ventilace, používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Zabraňte styku s očima, kůží a oděvem.

Při požití: Okamžité volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při dýchacích potížích: Volejte lékaře nebo Toxikologické informační středisko.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené. Uniklý produkt seberte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Nepoužívejte na zvířata!

Před použitím přípravku důkladně pročtěte návod na použití a všechny další informace uvedené na etiketě a příbalovém letáčku.

Hodnocení obchodu na Zboží.cz